ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, a termékigénylő regisztráció elküldésével az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak tekintendő. Az adatkezelő a Goodwill Pharma Nyrt. (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 32.), adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-79976/2014. A jelen adatkezelés célja kizárólag a termékminta érintett részére történő eljuttatása, az adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezeljük. Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím). Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az adatkezelő a fent megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást a 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 32. szám alatti címre levélben, vagy e-mailben az info@goodwillpharma.com címre kell eljuttatni, amelyre 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Info törvény 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.